Cronaca
Rifiuta di servire da bere a un cliente 20enne, barista ucciso a coltellate
Assurda tragedia

Rifiuta di servire da bere a un cliente 20enne, barista ucciso a coltellate